માથાના દુઃખાવા માટે એક્યુપ્રેશર

માથાનો દુઃખાવો એટલે કે માઈગ્રેનથી આજે લગભગ દરેક વ્યક્તિ પીડિત છે. તનાવયુક્ત જીવન, સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણ