એક્યુપ્રેશર વિશે

એક્યુપ્રેશર એટલે કોઈ ચોક્કસ જગ્યાએ દબાણ આપવું અને મસાજ કરવો. આપણા શરીરમાં ઉર્જાનો સ્ત્રોત ચેતાતંત્રની